Логотип ГАОУ ВО МГПУ Фундаментальная библиотека

RUS

ENG
Электронный каталог ФБ Издания по дисциплинам Новые поступления Личный кабинет читателя Библиографическая справка RSS-каналы О сайте Онлайн-статистика

Полное библиографическое описание издания

Библиографическое описание изданияРаспределение экземпляров издания по сиглам хранения
Коз­ло­ва, Свет­ла­на Аки­мов­на.
Нрав­ствен­ное вос­пи­та­ние до­школь­ни­ков: тео­ре­ти­че­ский ас­пект и пер­спек­ти­вы на­уч­ных ис­сле­до­ва­ний / С. А. Коз­ло­ва // Пер­спек­ти­вы ис­сле­до­ва­ния совре­мен­ных про­блем пе­да­го­ги­ки : [кол­лек­тив.] мо­ногр. / [сре­ди авт. С. А. Коз­ло­ва, Л. Н. Аза­ро­ва, Е. А. Бо­ди­на, Г. М. Код­жас­пи­ро­ва, В. В. Ко­реш­ков, И. Н. Ку­роч­ки­на, С. Я. Ро­ма­ши­на, А. И. Са­вен­ков, Е. Г. Та­ре­ва, Б. Н. Чу­ма­ко­ва, А. А. Шах­ма­но­ва, В. В. Ря­бов ; отв. ред. С. А. Коз­ло­ва]. – Москва, 2017. – С. 83–96. – ISBN 978-5-9909188-0-1.

ББК 74.14 + 74.100.51

Авторы: Коз­ло­ва, Свет­ла­на Аки­мов­на

Ключевые слова: об­ра­зо­ва­ние; до­школь­ное об­ра­зо­ва­ние; де­ти до­школь­но­го воз­рас­та; до­школь­ни­ки; вос­пи­та­ние до­школь­ни­ков; нрав­ствен­ное вос­пи­та­ние; тео­ре­ти­че­ские ас­пек­ты; на­уч­ные ис­сле­до­ва­ния; мгпу
Отобрать

ИСТОЧНИК:

74.0
П27

Пер­спек­ти­вы ис­сле­до­ва­ния совре­мен­ных про­блем пе­да­го­ги­ки : [кол­лек­тив.] мо­ногр. / [сре­ди авт. С. А. Коз­ло­ва, Л. Н. Аза­ро­ва, Е. А. Бо­ди­на, Г. М. Код­жас­пи­ро­ва, В. В. Ко­реш­ков, И. Н. Ку­роч­ки­на, С. Я. Ро­ма­ши­на, А. И. Са­вен­ков, Е. Г. Та­ре­ва, Б. Н. Чу­ма­ко­ва, А. А. Шах­ма­но­ва, В. В. Ря­бов ; отв. ред. С. А. Коз­ло­ва]. – Москва : Экон-Ин­форм, 2017. – 254 с. : ил. – Биб­лиогр. в кон­це ст. – ISBN 978-5-9909188-0-1.

ББК 74.0в6
Полное описаниеОтобрать

Издание выдавалось, раз: 16
СиглаКол-во экз.В наличии экз.
иия11
иппо22
сбо11
ИТОГО44

© ГАОУ ВО МГПУ, 2008–2022